Rekommendationer och tips

Ägarbyte

Anmäl till styrelsen att ägarbyte kommer att ske/har skett så att rätt namn finns i samfällighetens register. Blankett för anmälan finns i pärmen.

Belysning

Samfälligheten ansvarar för byte av lampor på stolpbelysningarna inom området.

Vid ev. elfel kontaktas styrelsen.

Bil- och mopedåkning

Följande gäller, och har gällt, sedan området var nytt 1971.

 • Vägar inom området är avsedda för gång- och cykeltrafik. Mopedkörning får således inte förekomma.
 • Inkörning med bil på vägar inom området skall endast förekomma i samband med sjuktransport, vissa handikappsfordon samt då större och tunga inköp av varor gjort som rimligen inte kan bäras hela vägen från parkeringen.

Det gäller för samtliga boende i området att vara lojala och leva upp till dessa stadgar. Dessa stadgar är framtagna för att göra området trivsamt och säkert för både gamla och unga.

Beslutet är taget i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets Grundregler i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 151 §: “I fråga om enskild väg ankommer det på ägaren att avgöra, om trafik med motordrivna fordon eller visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum”.

Bygganmälan och bygglov

Byggnader, tomtmark och grönområden bör förvaltas så att förändringar ej negativt påverkar boendemiljön och områdets karaktär så som det var avsett från början.

Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte skall en bygganmälan göras till byggnadsnämnden, minst tre veckor före byggstart enligt 9 kap., Plan- och bygglag (1987:10). Detta gäller när arbetet handlar om:

 • Uppföra eller bygga till en byggnad.
 • Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en byggnads utseende.
 • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs.
 • Installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.
 • Vid ombyggnad av våtrumsdelar får inspektionsluckor för vatten och avlopp ej övertäckas eller inbyggas då det försvårar kontroll samt åtgärder vid läckage eller stopp i avlopp.
 • ändra utsende på byggnaden genom att måla denna i annan kulör.
 • Byta fasadbeklädnad eller material på taket.
 • Ändra eller ta upp ett nytt fönster i fasaden.

Då samfällighetens fastigheter ligger inom detaljplan och definieras som “samlad bebyggelse” gäller följande undantag från bygglov:

 • Man får göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader men dessa får inte dominera över det ursprungliga huset.
 • Man får utan bygglov uppföra s.k friggebod i byggnadens omedelbara närhet.
 • De grannar som berörs kan medge att mur/plank med en högsta höjd av 1,8 m uppsattes.
 • Skärmtak över uteplatser och altaner får ej vara större än 12 m2.

Fasadarbete

De fastighetsägare som har fasad eller staket gränsande till annans tomt äger rätt till denna för att kunna utföra nödvändiga underhållsarbete.

Garage

Ur brandsäkerhetssynpunkt får inte annat än motorfordon med tillhörande reservtank med bensin förvaras i garaget. Undvik därför att använda garaget som extra förråd. Annan användning kan orsaka försäkringstvist vid en brand.

Garagen är samfällighetens. Underhåll av garage skall ske genom styrelsens försorg.

Hängrännor och stuprör

Samfälligheten ansvarar för hängrännor och stuprör på fastighetema.

Rensning av hängrännor bör ske kontinuerligt, förslagsvis i samband med städdagarna.

Husdjur

Rastning av hundar skall ske utanför samfållighetens markområde.

Kattägare uppmanas att tillse att sandlådorna ej blir “kattlådor”.

Då området saknar “papperspellar” förväntar styrelsen att sådant avfall medtages till den egna fastighetens uppsamlingskärl.

Julgranar

Julgranar skall tas till återvinningscentralen.

Motioner

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Läs mer under Årsmöten.

Motortrafik inom området

Biltrafik på gångvägar inom området bör i möjligaste mån undvikas. De är inte dimensionerade för detta. Bil får ej bli stående utanför fastigheten efter ur-/ilastning.

För fordon med större axeltryck än 5 ton gäller absolut inkörningsförbud på entrégatorna. Detta på grund av att befintliga ledningar i gata kan tryckas sönder med dyrbara reparationer som följd.

Mopedåkning inom samfälligheten är ej tillåten.

Om Rävholmens samfällighet

Rävholmens samfällighet består av 53 fastigheter med adresser Lammholmsbacken 110 – 214.

Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Samfälligheten ansvarar för förvaltningen av garage, parkeringsplatser, gångvägar, va-ledningar m m.

Ansvar för förvaltningen har styrelsen som väljs av årsstämman som hålls under mars månad. Styrelsen skall enligt styrelsens stadgar bestå av minst 5 ledamöter och 3 supplenater. Årsstamman skall utöver styrelseledamöter utse två revisorer och två revisorssuppleanter.

Skador

Skador eller brister på samfällighetens gemensamma egendom skall anmälas till styrelsen.

Snöskottning

Varje enskild fastighetsägare ansvarar för snöskottning och halkbekämpning utanför egen fastighet.

Fastighetsägare blir betalningsskyldig om halkolycka sker utanför den egna bostaden. Inom området ansvarar samfälligheten för säkerheten och snöröjning.

Vid snöfall ansvarar samfälligheten för skottning området och parkeringsplatserna. Detta sker enligt avtal – då snödjupet överstiger 5 cm – och skall påbörjas senast 12 timmar efter det att detta snödjup uppnåtts.

Sopor

Sophantering sker i gemensamma sopstationer för hushållssopor. Skrymmande föremål och sopor som går att återvinna (grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall m.m) skall fastighetsägaren själv forsla bort. Inget får läggas på marken vid sopstationerna.

Fastighetsägarna är skyldiga att tillse att avfallsrester ej blir liggande kvar på marken vid sopkärlen. Det uppstår annars ett sanitärt problem med skadedjur som kan vara smittbärare.

Städdag

Städning m m av gemensamma ytor skär två gånger per år. En vårstädning som sker i april-maj, en höststädning i oktober-november. Bortforsling av ris och trädgårdsavfall ombesörjs för vår- och höststädning. Styrelsen meddelar aktuella dagar.

Utrensade träd och buskar samlas vid respektive parkeringsplatser och borttransporteras enligt samfällighetens försorg. OBS: endast komposterbart skräp! Bör ej läggas ut tidigare än 1 vecka före beslutat städdatum.

Allt annat skräp forslas bort av fastighetsägaren. Under städdagarna bör alla deltaga till den gemensamma trevnaden i området!

Du som inte kan eller orkar, t.ex. på grund av ålder eller sjukdom, kan i stället bjuda på fika. Det kommer att uppskattas!

Stegar

I det stora parkeringsgaraget finns gemensamma stegar att låna för användning inom området. Dessa skall hängas tillbaka snarast möjligt efter slutfört arbete.

Tak

Taken på fastigheterna tillhör fastigheten och underhålls av samfälligheten.

Träd och buskar

För träd och buskar på enskild tomtmark ansvarar fastighetsägaren.

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot häckar och annat så att inget växer utanför den egna tomtgränsen eller förhindrar sikt, samt att trädgårdsrötter ej växer in under gångbanor och bryter upp asfalten.

Lämna ett svar