Stadgar

§ 1 Föreningens firma är FIRMA Rävholmens Samfällighetsförening § 2 SAMFÄLLIGHETER Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om denna gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen. Föreningen förvaltar Rävholmen ga:1 § 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål. § 4 MEDLEM Medlem i föreningen … Fortsätt läsa Stadgar